Vienašanas par personas datu apstrādi.
1. Pieņēmot šī vienošanās noteikumus lietotājs piekrīt ka SIA «Glora» ( reģ.nr. 42103017639, reģ. adrese Krūmu iela 25, LV-3405, Liepāja, Latvija ) var vākt, glabāt un apstrādāt personas datus kurus tā deva pildot formas kompānijas mājaslapā. Personas dati ir jebkuri dati saistītie ar personu.

2. Lietotājs pieņēmot dotas veinošanas noteikumus automātiski dod SIA «Glora» atļauju nodot personas datus tālāk saistītajām ar SIA «Glora» komānijām marktinga and informācijas e-pastu izsūtīšanai.

3. Apstrādes procesā sekošas darbības var notikt: vākšana, glabāšana, noskaidrošana, nodošana, blokēšana un iznīcināšana - bet tikai saistība ar p.2 miētajiem gadījumiem.

4. Kompānijai ir pienākums nodot personas datus tikai 3 kompānijam and personām kas strādā uz līguma bāzes lai izpildītu pienākumus priekš lietotāju.

5. Personas dati tiek glabāti un apstrādāti līdz visas nepieciešamas procedūras ir paveiktas vai līdz kompānija nav likvidēta.

6. Lietotājs pieņem cookies politiku aura tiek izmantota kompānjas mājaslapā un ļauj kompānijai saņemt informāciju par IP-adresi un lietotāja darbībām mājaslapā. Šī informācija netins izmantota personas identifikācijā.

7. Kompānija izmantos visus nepieciešamus līdzekļūs lai aizsargātu datus no neatļautās iejaukšanās.
Соглашение на обработку персональных данных.
1. Принимая условия данного соглашения, пользователь даёт своё согласие ООО «Glora» ( регистрационный номер 42103017639, юридический адрес ул. Круму 25, Лиепая, почтовый индекс ЛВ-3405, Латвия ) на сбор, хранение и обработку своих персональных данных, указанных путём заполнения веб-форм на сайте компании. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к лицу.

2. Пользователь, принявший условия данного соглашения, автоматически даёт своё согласие на обработку и трансграничную передачу персональных данных связанным с ООО «Glora» компаниям для отправки маркетинговых и информационных рассылок.

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, хранение, уточнение, передача, блокирование, удаление, уничтожение - только в целях, упомянутых в п.2.

4. Компания обязуется передавать данные только третьим лицам, действующим на основании договора с компанией, для исполнения обязательств перед пользователем в рамках данного соглашения.

5. Персональные данные хранятся и обрабатываются до завершения всех необходимых процедур, либо до ликвидации компании. Пользователь может отозвать свое согласие путём направления электронного письма компании.

6. Пользователь принимает политику файлов cookies, используемую на домашней странице компании, и даёт согласие на получение компанией информации об IP-адресе и иных сведений о его активности на сайте. Данная информация не используется для установки личности.

7. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним.
Agreement for the processing of personal data.
1. Accepting terms and conditions of given agreement user agrees that «Glora» LLC. ( registration number 42103017639, registration address Krumu street 25, Liepaja, LV-3405, Latvia ) can collect, store and process personal data using forms filled by the user on the company's homepage. Personal data is any information related directly or indirectly to the user.

2. User who has accepted terms and conditions of a given agreement automatically gives the permission for processing and transborderal personal data passing connected to «Glora» LLC. to companies for sending marketing and information emails.

3. During the processing following actions may be taken towards personal data: collection, storage, precision, passing, blockage, deletion, destruction only in the cases stated in abovementioned para.

4. Company is obliged to pass personal data only to the 3rd companies and persons acting on a basis of a contract with company for executing obligations towards user in the limits of this agreement.

5. Personal data is stored and processed until all necessary procedures are finished or until the company is liquidated. User can revoke his agreement by sending email to company's electronic address.

6. User accepts cookies politics which is used on the company's homepage and gives permission to company to receive information about IP-address and his/her other actions on the homepage. This information will not be used for the personal identification.

7. Company while processing data takes all necessary measures to protect personal data from illegal access and actions with them.